Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Barnehage


Velkommen til Fremmedspråksenterets barnehagesider!

Her vil du finne vår idébank som gir deg tips til hvordan du kan jobbe med engelsk eller andre fremmedspråk i barnehagen. Fremmedspråksenterets ressurser kan du lett sette sammen til din egen "språkkoffert" - enkle aktiviteter som du kan bruke i for eksempel den daglige samlingsstunden for å vekke barnas interesse for det engelske språket. Gjennom lek og morsomme aktiviteter introduseres barna for engelske begreper.

Du finner også eksempler på hvordan flere barnehager arbeider med engelsk og fremmedspråk, enten som prosjekter eller som en del av hverdagen, lenker til nyttige nettsider, samt bøker og artikler.  

Ressursene vil være relevante for barnehagenes Rammeplan. Ett av planens sju fagområder er språk, kommunikasjon og tekst. Å støtte barns tilegnelse av språk er en kjerneoppgave i barnehagen. Alle de voksne er språklige forbilder, og de fleste har nok kompetanse til at man kan leke seg med språk sammen med barna. Når personalet i en barnehage skal "skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim og rytme og fabulere ved hjelp av språk og sang" (Rammeplanen, s. 35), kan det like gjerne gjøres på et fremmedspråk som på norsk - så lenge ressursene ligger til rette for dette.

Alle de nasjonale sentrene har utviklet ressurser for barnehagen. Se deres nettsider for inspirasjon og idéer.

Dokumenter:
Barnehageloven
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Temahefter – Rammeplan for barnehagen
Veiledere
Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet

Brosjyrer:
Barnehagebrosjyre_2015_150.jpgLek med fremmedspråk i barnehagen
Barnehagen er en viktig arena for danning og en stadig mer betydningsfull institusjon i samfunnet.
I barnehagen møtes barn med ulike språk og kulturer, og foreldrenes engasjement
har stor betydning for barnets trivsel og utvikling.

I denne brosjyren presenteres eksempler på hvordan foreldre og barnehagepersonale kan la
lek med andre språk bli en del av barnas hverdag.

Kompetanse, undring og kreativitet
I denne brosjyren finnes forslag til en mengde aktuelle pedagogiske ressurser med relevans for rammeplanen. Mange av disse ressursene har blitt utviklet for å gi et godt pedagogisk tilbud til barnehagene.

Ressursene i brosjyren har temaet "Jeg" - en spennende og lærerik innfallsport til arbeid med ulike fagområder. Prosjektet "Jeg" var én av vinnerne av Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur i 2010.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 18.02.2016 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret