Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%
Les mer

Tiltak 6. Utprøving av kinesisk og arabisk


Tysk, fransk og spansk er de største fremmedspråkene i norsk skole, og arbeidet med tiltaksplanen vil i stor grad konsentrere seg om disse tre språkene. Samtidig må det også arbeides for å øke mangfoldet av fremmedspråk i grunnopplæringen, jf. blant annet Kunnskapsdepartementets strategiplan for å styrke fremmedspråk i grunnopplæringen, Språk åpner dører, og St.meld. nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer. Dette gjelder både fremmedspråk i ungdomsskolen og fellesfag og programfag i videregående opplæring.

Fremmedspråksenteret viderefører på denne bakgrunn prosjektet med utprøving av kinesisk på ungdomsskolen og i videregående opplæring i Trondheim. Vi har evaluert Trondheim-prosjektet i 2009-10, og vi har utvidet prosjektet med en tilsvarende utprøving av arabisk i Stavanger (fra skoleåret 2010-11). Utprøvingen av kinesisk og arabisk tjener som modell for eventuell videre utbygging av tilbud innenfor andre fremmedspråk som er "små" i norsk skolekontekst. Hvor slike nye "språkclustre" eventuelt kan etableres, må vurderes blant annet med utgangspunkt i kartleggingen av tilbudsstrukturen, jf. tiltak 1.

Stavanger-konferansen 2012. Hvilket nivå kan elevene oppnå i fjerne fremmedspråk?
Fremmedspråksenteret og Rogaland fylkeskommune arrangerer en konferanse om fjerne fremmedspråk (arabisk, finsk, japansk, kinesisk, koreansk, russisk, samisk, tegnspråk, tyrkisk og urdu). Samlingen finner sted på Rica Park Hotel i Stavanger 13.-14. september 2012.
LES MER
Program LAST NED
Referat LAST NED
Foredrag "Å lære et strukturelt annerledes språk" v/ Benedicte M. Irgens LAST NED (PDF)
Foredrag "Nybegynneropplæring i arabisk - arabisk som skolefag" v/ John Erik Sætren LAST NED (PDF)
Innlegg om eksamen i fremmedspråk v/ Utdanningsdirektoratet LAST NED (PDF)

Læreplanmøte om lite underviste fremmedspråk 15.04.11
Fremmedspråksenteret arrangerte 15. april 2011 et møte om og for fremmedspråk som er lite undervist i norsk skole. Hensikten var å samle involverte personer fra skoler som tilbyr (eller ønsker å tilby) slike fremmedspråk til erfaringsutveksling om lokalt læreplanarbeid. Presentasjoner og referat fra seminaret finner du HER.

Kinesisk
Sverresborg ungdomsskole i Trondheim har, med faglig og økonomisk støtte fra Fremmedspråksenteret, satt i gang med en utprøving av kinesisk på 8. trinn. Elevene kommer fra forskjellige skoler. Vi planlegger å utvide utprøvingen på sikt med et kinesisktilbud på en videregående skole i byen. Prosjektet evalueres av Hæge Hestnes ved NTNU. Mer informasjon om utprøvingen finnes HER.

Byåsen skole, som også befinner seg i Trondheim, har innført tidlig start med kinesisk på 7. trinn LES MER.

Fremmedspråksenteret har også gitt støtte i forbindelse med utvikling av fagplaner til Østerås og Hosletoppen skoler i Bærum. 

Utover Bærum og Trondheim undervises kinesisk ved flere ungdoms- og videregående skoler rundt om i landet, bl.a. i Bergen (fire ungdomsskoler, en vgs.), Moss (en vgs.) og Oslo (to ungdomsskoler og to vgs.).

Arabisk
Vi har satt i gang utprøving av arabisk som programfag (nivå I og II) på Stavanger katedralskole. Skolen har en sterk språkprofil og har i dag programfaggrupper i både fransk, spansk og tysk på Vg3. Prosjektet startet med tilbud om nivå I arabisk til Vg2-elever i skoleåret 2010-11. Samme gruppe får tilbud om nivå II i 2011-12.

Mer informasjon om prosjektet finner du HER.

Årsrapport 2010/11 for programfag i arabisk

Publikasjoner
Som del av serien Fokus på språk utgir vi heftene Kinesisk i verden LAST NED, skrevet av Sissel Margrethe Børke, og Arabisk i verden LAST NED, skrevet av Rania Maktabi.

Aktiviteter før lesing Aktiviteter under lesing Aktiviteter etter lesing

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 11.10.2012 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret