Ingen zoom Zoom 110% Zoom 120%

EN VEILEDNING FOR LÆRERE - PRAKTISER SPRÅK MED IKT!


Veiledningen er kun i digital utgave. Klikk i menyen til venstre!  


                                                 Et samarbeidsprosjekt med  ITU, Oslo
Redaktør og publisering: Karin Dahlberg Pettersen


Har du funnet de digitale verktøyene som passer deg og din elevgruppe? Skjer det også språklæring? Hva er god bruk av IKT? 

Med Kunnskapsløftet ble det slått fast: digital kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdighetene som skolen skal arbeide med. Og selv om man innenfor den enkelte læreplan finner kompetansemål som nevner digitale verktøy eller digitale ferdigheter spesifikt, skal utvikling av digital kompetanse arbeides med innenfor alle kompetansemål der man finner det naturlig.

Definisjon på digital kompetanse:
Digital kompetanse er ikke kun å beherske ulike verktøy i ulike opplæringssituasjoner, men defineres i Digital skole hver dag (ITU 2005) som ”…ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.”.

Dette reflekteres også i læreplanene for engelsk og fremmedspråk. IKT bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelsk og fremmedspråk.

Utfordringen er: Hva er god pedagogisk bruk av IKT?

Gode opplegg er lagd av lærere – for lærere
Fremmedspråksenteret tok i samarbeid med ITU, forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning, fatt i denne utfordringen og lagde i 2007 en nettbasert IKT-veiledning for lærere som underviser i engelsk. I år er veiledningen utvidet og gjelder også for fremmedspråk. Med kompetansemålene i læreplanene som utgangspunkt har engasjerte lærere sendt inn sine undervisningsopplegg. Her viser de tydelig hvilke læringsmål de har satt, og hvordan de har planlagt og gjennomført opplegget med elevene sine. Mange har også med refleksjoner og vurderinger av arbeidet som ble gjennomført. Eksemplene er naturlig nok prøvd ut for ett av fremmedspråkene, men har i de fleste tilfeller umiddelbar overføringsverdi til andre språk enn det eksemplet i utgangpunktet gjelder for. At lærere på denne måten deler sine erfaringer og kunnskaper med andre, gjør at man kan man få et utvidet innhold av begrepet skolen som lærende organisasjon

 

flyer_ikt_veiledning

Redaktør, webdesign og publisering på web:
Karin Dahlberg Pettersen

 

       

En todelt veiledning
Eksempelsamlingen på undervisningsopplegg gir oss gode ideer til hva vi kan gjøre i en konkret opplæringssitasjon. Veiledningen også en mer teoretisk og veiledende del. ITU har utarbeidet generelle artikler som beskriver teknologien. I tillegg er det lagd instrukser og steg-for-steg-veiledninger som hjelper nybegynneren på vei. Denne delen av veiledningen har også lenker til eksterne websider som utfyller kjerneinnholdet. IKT - veiledningen gir dessuten tips om en del fri programvare som egner seg spesielt i språkundervisningen. Undervisningsoppleggene går nærmere inn på konkrete forslag til bruk av disse.

Teksten er skrevet av Berit Hope Blå og Karin Dahlberg Pettersen, Fremmedspråksenteret
Vi legger fortløpende ut stoff! Innspill tas imot med takk!

 


Et samarbeidsprosjekt med 
 ITU
Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen

 
       

Vi oppfordrer alle til å sende inn forslag til bilderessurser, bildeprogrammer eller opplegg som vi kan publisere i veiledningen!

   

 


Les mer

Vår visjon


Økt interesse for språk!
Økt motivasjon for språklæring!
Økt kvalitet i opplæringen!
Bedre ferdigheter i mange språk!
Oppdatert av Tina Buckholm 10.10.2013 - Ved feil/mangler - kontakt: Webmaster Fremmedspråksenteret